نسخه PDF کتاب ترجمه مقررات انضباطی فیفا ۲۰۱۹ (آخرین نسخه)

1,000 تومان

آخرین نسخه مقررات انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) در سال ۲۰۱۹ به تصویب رسیده است. نسخه قبلی این مقررات در سال ۲۰۱۱ به تصویب رسیده بود و در نسخه جدید، تغییرات بسیار زیادی نسبت به نسخه پیشین به چشم میخورد. آقای روزبه وثوق احمدی وکیل مورد اعتماد فیفا در پرونده های معاضدتی، اقدام به ترجمه ی این مقررات نموده است.

فهرست